Atlas Complex Portile De Fier

AUTOR Academia Republicii Socialiste Romania
EDITIE 1
AN APARITIE 1972
EDITURA Editura Academiei Republicii Socialiste Romania
NR. pagini 260
ISBN nu are
PRET 250 RON
Despre carte :
.O lucrare impresionanta: În prima sa parte, atlasul conţ ine 110 hă rţ i ce expun într-o formă gra­fică rezultatele investigaţ iilor grupate în câteva arii majore. Ş tiinţ ele naturale includ abordă ri geologice, geografice (mai ales geomorfologie, microclimă ş i soluri), hidrologice, speologice, note despre floră ş i vegetaţ ie, faună, rezerve naturale ş i arii de interes ş tiinţ ific deosebit. Aspectele sociale au fost abordate în secţ iunile de antropologie, arheologie, istorie, economie, lingvistică, etnologie ş i monumente istorice. Deş i Porţ ile de Fier au fost un proiect realizat de România ş i Iugoslavia, iar harta de bază acoperă ambele teritorii din zona defileului, detaliile tematice sunt realizate doar pentru secţ iunea românească din nordul Dună rii, de la Drobeta-Turnu Se­ve­rin până la Baziaş. Fonturile folosite atât pe hartă, cât ş i în legendă, dau o bună lizibilitate. O serie de comentarii ş i abordă ri eseistice care au legă tură directă cu hă rţ ile ş i care sunt ilustrate cu desene constituie cea de-a doua parte a atlasului. Toate trimit la secţ iunea de etno­logie care dă seama într-o ma­nie­ră detaliată ş i integrată despre economia rurală ş i tradiţ ională, meş ­te­ş uguri, cu arhitectură tradiţ io­na­lă cu toate tipurile de case ş i cu bogata varietate de elemente specifice culturii populaţ iei din zona supusă studiului.

Se ş tie că "Atlasul Complex Porţ ile de Fier" a fost publicat la începutul anilor ’70, dar nu există niciunde o dată exactă a apariţ iei lui.

Pe ultima pagina scrie: Bun de tipa: 26.09.1972, Tiraj: 1700 ex. legate.
Date de contact
Persoana de contact : Silviu
Mobil : 0724.503.309
e-mail : the_smartchoice@yahoo.com
Oras : Bucuresti
 
 
 
Recomanda aceasta carte
Atlas Complex Portile De Fier - Autor : Academia Republicii Socialiste Romania